Gyors keresés:  E-könyv is lehet  Csak Semmelweis Kiadó Részletes keresés
Pilling János:
A halál, a haldoklás és a gyász kultúrantropológiája és pszichológiája (szöveggyűjtemény)
 • Oldalszám: 212
 • Kötés: Karton, fényes fólia
 • ISBN: 9789639879353
 • Nyelv: magyar
 • Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió (2010)
Fogyasztói ár: 3000.00 Ft
Legendus ár: 2480.00 Ft*


Miért kell meghalniuk az élőknek? Hogyan viszonyultak a különböző korok emberei a halálhoz? Mit tanítanak a vallások a halálról és a túlvilágról? Hogyan vélekednek a halálról a filozófusok? Ábrázolható-e a halál? Igazak-e a klinikai halálból visszatért emberek beszámolói? Van-e túlvilág? Vannak-e szellemek? Miért félünk a haláltól? Mit él át a haldokló? Mit tudnak a gyermekek a halálról? Megmondhatjuk-e a gyógyíthatatlan betegeknek a diagnózisukat? Hogyan segíthetünk a haldoklóknak és a gyászolóknak?


Lapozzon bele!...Ezekre és hasonló kérdésekre keresnek választ ennek a szöveggyűjteménynek a tanulmányai. Többségük egy új tudományterület, a halál, a haldoklás és a gyász elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó tanatológia ismereteit közvetíti. A halál kérdései számos oldalról közelíthetők meg - ennek megfelelően a tanatológia is interdiszciplináris (több tudományágra kiterjedő) szakterület. A tanatológiával foglalkozók között egyaránt vannak pl. orvosok, pszichológusok, antropológusok, filozófusok, bioetikusok, szociológusok, teológusok, művészettörténészek. A megközelítések sokszínűségének megfelelően a tanatológia témakörei is szerteágazók: elemzi pl. a halállal kapcsolatos egyéni és közösségi attitűdöket, a haldoklás és a gyász pszichológiai folyamatát, a haldoklók és a gyászolók gondozásának lehetőségeit, az eutanázia és az öngyilkosság kérdéseit, a halálközeli élményeket, a túlvilágra vonatkozó elképzeléseket, a halállal, haldoklással, gyásszal, temetkezéssel kapcsolatos néphagyományokat stb.Napjainkban a tanatológiai szakirodalom rendkívül gyorsan gyarapszik. 1997 óta „Kharón" címmel magyar nyelvű tanatológiai folyóirat jelenik meg (www.kharon.hu), a külföldi szakirodalomnak egy-egy kutató legtöbbször már csak egyes témaköreit tudja áttekinteni, hiszen évente több száz tanatológiai témájú könyv és tanulmány jelenik meg. A tanatológia egyes területeit - gyakran rendkívüli alapossággal - feldolgozó munkák mellett már magyar nyelven is jelentek meg olyan kitűnő könyvek, amelyek a tanatológia számos témakörét egy kötetben tekintik át - akár egy szerző munkájaként (pl.: Kunt Ernő: A halál tükrében; Polcz Alaine: A halál iskolája; Szenti Tibor: A halál), akár több szerző tanulmányainak révén (mint pl. az Adamik Lajos, Jelenczki István és Sükösd Miklós által szerkesztett Mauzóleum című kötet).

A tanatológia interdiszciplinaritása és szakirodalmának bősége jelentősen megnehezíti, hogy egyetlen szerző valamennyi részterületét feldolgozhassa. A kötet ezért több szerzős szöveggyűjtemény, amely a folyóiratokban, könyvekben megjelent tanulmányok teljes szövegét, illetve az egy témakört feldolgozó könyvek esetében annak egybefüggő részét tartalmazza. (Ezek eredeti megjelenésének adatai a fejezetcímek lábjegyzeteiben szerepelnek.) A szöveg eredeti egységének megőrzési elve alól kivételt csupán von Glasenapp: Az öt világvallás című könyve jelent, melynek a vallások halál- és túlvilágképével kapcsolatos részeit a szerkesztő helyezte ebben a kötetben közös fejezetbe.

A kötet reprezentálja a tanatológia sokszínűségét - témaköreiben és megközelítési módjaiban egyaránt - de nem célja valamiféle illuzórikus „teljesség" elérése. A fejezeteket alkotó írások kiválasztásának legfőbb szempontja az volt, hogy a kötetbe kerülő tanulmányok a tanatológia egy-egy területéről széles körű, áttekintő ismereteket nyújtsanak. Emellett fontos szempont volt a tanulmány ­közérthető nyelvezete is.

A kötet első része: „A halál és a haldoklás kultúrantropológiája" elsősorban a halállal kapcsolatos nézeteket mutatja be a különböző történelmi korok vagy szellemi irányzatok megközelítéseiben, míg „A haldoklás és a gyász pszichológiája" című második rész a tanatológia lélektani vonatkozásait ismerteti, nagyobb hangsúlyt fektetve a haldoklók és gyászolók mellett folytatott gyakorlati munkában is hasznosítható ismeretekre. A két rész így képez szerves egészet: a tanatopszichológia következtetéseinek alapjai azok a szemléletmódok, amelyeknek kialakulásában sokszor éppen a lélektan által is vizsgált pszichés reakcióknak, lelki folyamatoknak is jelentős szerepe van.

A tanulmányok kiválasztásának következő szempontja az volt, hogy egy egységes keretbe rendezhetők legyenek. Így „A halál és a haldoklás kultúr­antropológiája" tanulmányai gondolati ívet képeznek a halál eredetéről alkotott mítoszoktól a halál utáni léttel kapcsolatos elképzelésekig. A két végpont között az első állomás a különböző történelmi korok halállal kapcsolatos nézeteinek megismerése, melyhez szervesen kapcsolódik a következő témakör: a közösség halálképét is kifejező halálábrázolások elemzése. A halállal kapcsolatos attitűdök további vizsgálatához a vallás és a filozófia halálképeinek megismerése segíthet hozzá. A halálhoz fűződő szemléletek megismerését a haldoklás néprajzi vonatkozásai követik - a hagyományokban a korábban ismertetett halálképek számos eleme felismerhető. A halálközeli élmények hidat képeznek a haldoklás és a halál utáni lét kérdései között. (Számos pszichológiai és gyakorlati vonatkozásuk ellenére részben ez, részben az élményt átélt emberek halállal és túlvilággal kapcsolatos nézeteinek ismertetése indokolja a kultúrantropológiai részben való szereplésüket.) A záró tanulmány a túlvilági lét hírnökeiről, a kísértetekről kialakult nézeteinket vizsgálja meg.

A kötet második része, „A haldoklás és a gyász pszichológiája" a tanatológia pszichológiai vonatkozásait vizsgáló, illetve ennek eredményeit alkalmazó tanatopszichológián alapszik. Kezdeteit hagyományosan Elisabeth Kübler-Ross „On Death and Dying" című könyvének 1969-es megjelenéséhez kötik. (Magyar nyelven a kötet „A halál és a hozzá vezető út címmel 1988-ban jelent meg.) Kübler-Ross felismerte, hogy a haldoklás folyamatában jellegzetes pszichológiai szakaszok különíthetők el, ismertette a haldoklók pszichés támogatásának lehetőségeit, feltárta a családtagok és az egészségügyi dolgozók halállal kapcsolatos attitűdjeit és rámutatott a haldoklókkal kapcsolatos magatartásuk visszásságaira. Tudományos igényességgel megírt munkája világszerte nagy feltűnést keltett, s ennek jelentős szerepe volt a halállal kapcsolatos társadalmi tabuk oldásában. (Kevésbé ismert, hogy Magyarországon Nagy Mária Ilona már 1936-ban publikálta „A gyermek és a halál" című munkáját, amelyben ma is elfogadható módszerrel és igényességgel elemezte a gyermekek halálképét, felismerte a halállal kapcsolatos elképzelések fejlődésének folyamatát és megállapította ennek szakaszait. Páratlan könyve azonban jelentősebb visszhang nélkül maradt.)

Napjainkban a tanatopszichológia már kiterjedt tudományággá vált. Kutatja a halálfélelem összetevőit és megnyilvánulási formáit, a haláltudat és az egyéni halálkép kialakulásának, fejlődésének folyamatát, a haldoklás és a gyász pszichológiai hátterét, a haldoklók és hozzátartozóik támogatásának lehetőségeit (mind a betegség, mind a gyász időszakában), valamint a haldoklók és gyászolók professzionális támogatását végzők mentálhigiénés védelmének módszereit.

A tanulmányok széleskörű áttekintést kívánnak nyújtani a tanatopszi­choló­gia eredményeiről a halálfélelem okaitól a haldoklás és a gyász pszichológiai vonatkozásain át a professzionális segítők pszichés terheinek elemzéséig. A kötet a haldoklók támogatásának lehetőségeit több oldalról közelíti meg: a diagnózis közlésével kapcsolatban a haldoklónak, hozzátartozóinak és az egészségügyi személyzetnek a reakcióit ismerteti. Bemutatja a haldoklás pszichológiai szakaszait, a fájdalom sokoldalú összetevőit és a lelkész által nyújtható segítség néhány lehetőségét is. (Ez utóbbi két fejezet túlmutat a tanatopszichológia keretein, de ismertetésüket a szerkesztő témájuk és jelentőségük miatt egyaránt fontosnak érezte.) Külön egységet alkotnak a gyermekek halálképét és a haldokló gyermekek segítését bemutató fejezetek. A haldoklással kapcsolatos részeket a gyász általános és az átlagostól eltérő formáinak bemutatása követi. A jegyzetet záró tanulmány nem tanatológiai tárgyú ugyan, de a haldoklókkal és gyászolókkal foglalkozók számára igen jelentős a benne foglaltak, a segítő foglalkozás veszélyeinek megismerése.

A haldoklók és a gyászolók segítése azonban nem csupán megterhelést, jelenthet a gondozók számára. Több tanulmány is kifejti szerzőinek azt a tapasztalatát, miszerint nem csak mi segítünk a haldoklóknak, hanem ők is tanítanak minket. A halál közelében átértékelődhetnek az értékek: nyilvánvalóvá válhat, hogy mi az, ami igazán fontos az életben, és mi az, ami kevésbé. A haldoklók és a gyászolók így nem csupán a halálról, de az életről is tanítanak bennünket.

A szöveggyűjtemény összeállítása során fontos volt a bennük foglalt ismeretek elsajátításának elősegítése is. A kiválasztás fentebb vázolt szempontjai közül a szakmai precizitás és a közérthetőség azonban helyenként ellentmondásba kerülhet, hiszen egy-egy tudományág idegen nyelvű szakkifejezései (értelmük jelentős leegyszerűsítése, s így torzítása nélkül) gyakran nem írhatók le közérthetően, de kétségtelen, hogy szakcikkekben enélkül is gyakoriak a könnyen magyarosítható, ám a szakmában széles körben használt idegen szavak. Az ismeretek könnyebb elsajátítása érdekében a tanulmányok szövegeiben ezért * jelöli, s a jegyzetek végén szójegyzék foglalja össze az idegen szavakat. Nem tartalmazza azonban ez a lista a köznyelvben is gyakran használt idegen szavakat, illetve azokat az orvosi kifejezéseket, amelyek ismerete az egészségügyi végzettségű hallgatókról feltételezhető.

Szintén oktatási célokat szolgálnak az egyes fejezetek végén szereplő összefoglalások, amelyek kiemelik a tanulmány legfőbb gondolatait, s igyekeznek rámutatni ezek összefüggéseire. Minden fejezetet ismétlő kérdések zárnak, melyek az önellenőrzés lehetősége mellett értelemszerűen rendelkeznek a figyelmet egyes ismeretekre összpontosító, s így a tanulást elősegítő szereppel is.

Az egyes kérdések iránt érdeklődő hallgatókat a tanulmányok jegyzetei illetve irodalomjegyzéke, és a kötet végén szereplő magyar nyelvű szakirodalmi lista segítheti hozzá a további ismeretszerzéshez.

A szerkesztő véleménye szerint a tanulás semmiképpen sem csupán az ismeretek megjegyzését, mechanikus visszamondását jelenti, de még azok megértésén is túllép. Az ismeretek akkor válnak élővé, sajátunkká, amikor felismerjük kapcsolatukat, s rejtett összefüggéseiket, s ezekből új felismeréseket nyerünk. A kötet tanulmányainak megállapításai - eltérő szerzőik, témáik, szemléletük ellenére (sőt gyakran éppen ezért) - számtalan ponton összekapcsolódnak, megerősítve és egy másik gondolati rendszerben továbbfejlesztve egymás megállapításait.

Az összefüggések felfedezéseinek és a felismeréseknek az örömeit kívánja az olvasóknakDr. Pilling János

szerkesztő

*Áraink az általános forgalmi adót tartalmazzák
**A szállítási díj csak Magyarországon érvényes! Külföldi szállítás esetén kérjük keresse fel ügyfélszolgálatunkat!
Bejelentkezés
Bevásárló kosár
A bevásárló kosár használatához, kérem jelentkezzen be az oldalra.
Megjelent!

Megjelent „A magyarországi cigányság (I.) (Cigányok és romák). c. könyv, mely még két napig, szeptember 15-ig akciós áron rendelhető!

2016-09-13
Orális medicina - Szájbetegségek

Megjelent!

2016-08-31
Kezdd a tanévet a Semmelweis Kiadónál!

Ne feledd! A tanév első hetében 13. Semmelweis Könyvhét!

Egyszerre veheted meg Legendus (kedvezményes) áron tankönyveidet, és hazaviheted egyedi táskában!

Semmelweis Kiadó által kiadott, forgalmazott, az egyetemi tanévkezdéshez szükséges tankönyvek sora itt olvasható!

2016-08-24
Korábbi híreink megtekintéséhez használja az Archívumot!
 • Kiadó
 • 1089 Bp., Nagyvárad tér 4.
 • Levélcím: 1445 Bp., Pf. 370
 • Tel.: 210-4403, Fax: 210-1904
 • E-mail: info@semmelweiskiado.hu
 • Legendus Könyvesbolt
 • 1089 Bp., Nagyvárad tér 4.
 • Tel.: 210-4408, Fax: 210-4408
 • EOK Könyvesbolt
 • 1094 Bp., Tűzoltó utca 37-47.
 • Tel.: 459-1500/60475