Az oldalon sütiket használunk!

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik (cookie-k) célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy nem lesz képes weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Közös nyelvünk a könyv!
Kívánságlistába teszem

A fizikai kémia alapjai

e
Értékelés: nagyszerű
Értékeld Te is!
Szerző(k)/Szerkesztő(k):
Zrinyi Miklós
Oldalszám: 937
ISBN: 9789633313671
Fileméret (pdf): 36 MB
Kiadó: Semmelweis Kiadó
Impresszum
Leírás:

A fizikai kémia nehéz tudomány. Két évtizedre visszanyúló tapasztalataim azt mutatják, hogy a nehézség egyik fő oka a szokatlan, nem könnyen érthető, valamint a már megtanultakhoz nehezen köthető fogalmi apparátusában van Olyan fogalmakkal, mint pl. az entrópia, szabadenergia, kémiai potenciál korábbi tanulmányaink során nem találkoztunk. Ezek jelentése, elvontságuk és szemléltetésük nehézsége miatt igen gyakran homályban marad. A másik nehézség a tárgy interdiszciplináris jellegéből adódik. A fizikai kémia vegyészeti és fizikai ismereteken túl jártasságot követel a matematikában és a számítástechnikában is. Mindezen nehézségek csökkentése érdekében igyekeztem szemléletes képet adni és törekedtem a lehető legegyszerűbb matematikai leírásra. Ennek érdekében nem riadtam vissza az ismétlésektől sem, attól, hogy ugyanarról a fogalomról akár több helyen, többféleképpen is írjak. Fontos szempont volt számomra, hogy a könyvben lévő ismeretek könnyen tanulhatók legyenek. Ebben található ugyanis a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Kara fizikai kémia tananyagának jelentős része. Leendő vegyészmérnökök, biológusmérnökök és környezetmérnökök tanulnak ebből. A fogalmakat fokozatosan építjük fel, az egyszerűtől a bonyolultabbak felé haladva. Ez megkívánja, hogy fejezetről fejezetre tanuljunk, de azt is, hogy átértékeljük az előzőleg tanultak egy részét. Ami igaz volt több korlátozást tartalmazó idealizált esetre, az nem biztos, hogy igaz marad úgy általában. Ezzel a módszerrel követjük a tudomány fejlődését. Új eredmények birtokában a régi fogalmakat fokozatosan átértékeljük, vagy újakkal helyettesítjük. Annak megértéséhez, hogy milyen okok és nehézségek kényszerítenek fontos fogalmak megváltoztatására, ismernünk kell nemcsak az eredeti gondolatokat, hanem a belőlük levonható következtetéseket is. Szeretnénk odáig eljutni, hogy fizikai kémiai tudásunk birtokában több esemény bekövetkezését előre megjósolhassuk, és kísérletekkel ellenőrizhessük, hogy ezek a jóslatok - s így a kezdeti feltételezések - beigazolódnak-e. Annak érdekében, hogy mennyiségi végkövetkeztetéseket vonhassunk le, a matematika nyelvét kell használnunk. A matematika, mint gondolkodási és következtetési eszköz nélkülözhetetlen. A fizikai kémiára jellemző, hogy nagyon sok esetben használ leegyszerűsített modelleket és közelítő egyenleteket. A mérnöki munka maximális pontosságra való törekvése ellentmondásban van ezzel a „lezserséggel”. Akkor miért csináljuk? Ennek oka a következő. A modellek, amelyek általában igen leegyszerűsítve jellemzik a vizsgált rendszert, vagy jelenséget arra alkalmasak, hogy megértsük a legfontosabb ok – okozati összefüggéseket. A modell a bonyolult rendszer egyszerűsített, idealizált mása, amely matematikailag szabatos írja le a vizsgált rendszer bizonyos (nem összes) tulajdonságait. A modell azonban sohasem azonosítható a vizsgált rendszerrel, mert a modell a lényegesnek vélt jelenségeket kiemeli, a lényegtelennek gondolt, vagy észre sem vett jelenségeket pedig elhanyagolja. Csak a viszonylag egyszerű modellek számíthatók egzaktul. A bonyolult rendszerek részletesebb leírása egyre több közelítést igényel. A közelítő számításokkal olyan zárt alakú összefüggésekhez juthatunk, amelyeknek segítségével a mennyiségek közti kapcsolat könnyebben áttekinthetővé válik. Így ezzel a jelenségek mozgatóerőinek jobb megértéséhez járulunk hozzá. A konkrét számítások elvégzéséhez nem szükséges a közelítő formulák használata, mivel a számítástechnika és a numerikus módszerek már szerény ismerte is lehetővé teszi számunkra a pontosabb, elhanyagolásoktól mentes eredmények elérését. A természettudományok fejlődését két tényező mozdíthatja elő, az egyik: az új ismeretek felfedezése, a másik pedig ezen ismeretek általános vonatkozásainak felismerése. Az új ismeretek nagy lendületet adhatnak a tudomány fejlődésének, de az igazi előbbrejutás nem magában az új tények megismerésében, hanem azok általánosabb érvényű megállapításában rejlik. Ez vonatkozik a fizikai kémiára is és ez az általánosításra való törekvés, áthatja e könyv (szakkönyv és tankönyv) egészét. Köszönetemet fejezem ki a Magyar Tudományos Akadémiának az elektronikus könyv megjelentetéséhez nyújtott anyagi támogatásáért, valamint a Semmelweis Kiadónak az e-könyv könyv megjelentetéséért. Végül, de nem utolsó sorban diákjaimat illeti a legnagyobb köszönet, akiknek érdeklődő figyelme adta az ösztönzést e nagy munka elkezdésére és folytatására. . 5 BEVEZETÉS Az alkotó ember alapvető feladata, hogy akaratának alávetett természeti folyamatokkal, valamint a felhasználói igényeket egyre jobban kielégítő új anyagokkal és eszközökkel járuljon hozzá a tudomány és a technika fejlődésén keresztül az életminőség javításához. A technikai és technológiai folyamatok olyan célszerűen működtetett természeti folyamatok, amelyeknek a működtetését a természeti törvények, működési igényét pedig a műszaki berendezések biztosítják. Nem változtathatjuk meg a természeti törvényeket, csak azokat a kereteket, amelyeken belül e törvények érvényesülnek. A kémikus számára a kimeríthetetlenül változatos anyag jelenti ezt a lehetőséget. Számára alapvető fontosságú a molekulaszerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolat felderítése és megértése. Ennek ismeretében ugyanis adott célra tudatosan tervezett anyagot állíthat elő. A gyógyszervegyész például az élettani folyamatok befolyásolása érdekében kísérletezik újabb és újabb anyagokkal. A fiziko-kémikust főként a molekuláris szerkezet és a fizikai tulajdonságok között meglévő kapcsolat felderítése foglalkoztatja. Ezen túl pedig a fizikai és kémiai folyamatok tudatos befolyásolásával új tulajdonságú anyagok elállításának, valamint gazdaságosabb és környezetkímélő technológiák kifejlesztésének alapjait teremti meg. Vegyi anyagaink gyártása, illetve felhasználása szinte elképzelhetetlen azok fizikai sajátságainak ismerete nélkül. Az elemek és a vegyületek sűrűsége, fagyáspontja, fajlagos hőkapacitása, gőznyomása, oldhatósága és még sok más tulajdonsága olyan adathalmaz, amely rendszerbe foglalva jelentősen növeli áttekintőképességünket, és biztosabb alapot ad a molekuláris szerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolat mélyebb megértéséhez. A fizikai kémia a termodinamika tudománya segítségével végzi el a rendszerezést és keresi meg a különféle sajátságok között a kapcsolatokat. Az életfolyamatok megértése sem képzelhető el a fizikai kémia törvényeinek ismerete nélkül. Az anyagi sajátságokat tudományágak szerint csoportosíthatjuk, beszélünk mechanikai, hőtani, elektromos, határfelületi és mágneses tulajdonságokról. A fizikai kémia ezeket szoros egységbe vonja, és mindnyájukra érvényes törvényeket fogalmaz meg. Többek között lehetővé teszi, hogy a reagáló anyagok hőtani sajátságaiból azok vegyülési hajlamára következtessünk, a mechanikai sajátságokból az olvadáspont és a nyomás összefüggését számítsuk ki, és az elektromos feszültség mérését analitikai célokra használjuk fel. A fizikai kémia az anyag belső felépítésével és az ettől függő molekuláris kölcsönhatásokkal, valamint az anyagi rendszerben végbemenő változások befolyásolásának legáltalánosabb törvényszerűségeivel foglalkozik. Nem tesz különbséget aszerint, hogy a vizsgált rendszer az élettelen természet, vagy az élővilág része. Elméleti eszköztárát három önálló tudományág, a statisztikus fizika a fenomenologikus termodinamika, valamint az anyagszerkezet képezi. Kísérleti módszerei rendkívül változatosak, az egyszerű mechanikai mérésektõl a bonyolult és igen drága nukleáris technikáig terjedhet. A fizikai kémia fejlődése - a tárgy jellegénél fogva - szoros összefüggésben van a fizika és a kémia fejlődésével. A fizika fejlődése olyan új elméleti és kísérleti módszereket adhat a kémikusnak, amelyeknek kémiai jelenségekre való alkalmazása jelentősen bővítheti tudásunk. Újonnan előállított anyagok néha meglepő tulajdonságai pedig új feladatokat állítanak a fizikokémikusok elé. A számítástechnika utóbbi évtizedben mutatott rohamos fejlődése is új lehetőségeket nyitott számos területen. A fizikai kémia nehéz tudomány. Két évtizedre visszanyúló tapasztalataim azt mutatják, hogy a nehézség egyik fő oka a szokatlan, nem könnyen érthető, valamint a már megtanultakhoz nehezen köthető fogalmi apparátusában van Olyan fogalmakkal, mint pl. az entrópia, szabadenergia, kémiai potenciál korábbi tanulmányaink során nem találkoztunk. Ezek jelentése, elvontságuk és szemléltetésük nehézsége miatt igen gyakran homályban marad. A másik nehézség a tárgy interdiszciplináris jellegéből adódik. A fizikai kémia vegyészeti és fizikai ismereteken túl jártasságot követel a matematikában és a számítástechnikában is. Mindezen nehézségek csökkentése érdekében igyekeztem szemléletes képet adni és törekedtem a lehető legegyszerűbb matematikai leírásra. Ennek érdekében nem riadtam vissza az ismétlésektől sem, attól, hogy ugyanarról a fogalomról akár több helyen, többféleképpen is írjak. Fontos szempont volt számomra, hogy a könyvben lévő ismeretek könnyen tanulhatók legyenek. Ebben található ugyanis a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Kara fizikai kémia tananyagának jelentős része. Leendő vegyészmérnökök, biológusmérnökök és környezetmérnökök tanulnak ebből. A fogalmakat fokozatosan építjük fel, az egyszerűtől a bonyolultabbak felé haladva. Ez megkívánja, hogy fejezetről fejezetre tanuljunk, de azt is, hogy átértékeljük az előzőleg tanultak egy részét. Ami igaz volt több korlátozást tartalmazó idealizált esetre, az nem biztos, hogy igaz marad úgy általában. Ezzel a módszerrel követjük a tudomány fejlődését. Új eredmények birtokában a régi fogalmakat fokozatosan átértékeljük, vagy újakkal helyettesítjük. Annak megértéséhez, hogy milyen okok és nehézségek kényszerítenek fontos fogalmak megváltoztatására, ismernünk kell nemcsak az eredeti gondolatokat, hanem a belőlük levonható következtetéseket is. Szeretnénk odáig eljutni, hogy fizikai kémiai tudásunk birtokában több esemény bekövetkezését előre megjósolhassuk, és kísérletekkel ellenőrizhessük, hogy ezek a jóslatok - s így a kezdeti feltételezések - beigazolódnak-e. Annak érdekében, hogy mennyiségi végkövetkeztetéseket vonhassunk le, a matematika nyelvét kell használnunk. A matematika, mint gondolkodási és következtetési eszköz nélkülözhetetlen. (a szerző)

Fejezet szám: 0.
Fejezet címe: Címoldal
Oldalszám: 7
Méret: 967 KB
Ossza meg ismerőseivel:
Ajánlott termékek
Általános kémia

Kőrös Endre

1.816 Ft
1.040 Ft
e
A fizikai kémia alapjai

Zrinyi Miklós

4.340 Ft
e
Általános és bioszervetlen kémia

Gergely Pál

2.780 Ft
e
Elektrokémia

Kiss László, Láng Győző

1.600 Ft
Kvantitatív analitikai kémia

Barcza Lajos

1.200 Ft
1.200 Ft
Kolloidkémiai laboratóriumi gyakorlatok

Csempesz Ferenc

2.400 Ft
1.920 Ft
e
Általános kémia

Kőrös Endre

1.000 Ft
%
Elektrokémia

Kiss László, Láng Győző

4.000 Ft
1.600 Ft
Fizikai kémia gyakorlatok

Takács Mihály

2.500 Ft
e
Kvantitatív analitikai kémia

Barcza Lajos

1.600 Ft
Általános és bioszervetlen kémia

Gergely Pál

6.000 Ft
5.600 Ft
Könyvesboltjaink
Legendus Könyvesbolt
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., Aula (a Semmelweis Egyetem toronyépülete)
Telefon: 06-1-210-4408
E-mail: info@semmelweiskiado.hu


Nyitvatartási idő:
Hétfő, kedd, szerda: 9:00–16:00
Csütörtök: 9:00–18:00
Péntek: 9:00–14:00

Korlátozott nyitvatartás:
Legendus könyvesbolt szabadság miatt június 24–28. között rövidített nyitvatartással (hétköznap 10-14 óra között) várja vevőit!

 


POSZTER BOX
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet
Telefon: 06 20 374-0160
E-mail: poszterbox@semmelweiskiado.hu

Poszterbox megrendelésével kapcsolatban kérjük telefonon érdeklődjön!


Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Facebook